Orientiranje karte

Pri delu z zemljevidom moramo najprej uskladiti objekte in smeri na zemljevidu s tistimi v naravi - pravimo, da karto orientiramo. Orientiramo jo lahko:

 • po naravnih znakih: določimo smer severa s pomočjo ure, letnic na panjih, itd. (glej poglavje Brez kompasa). Karta je približno orientirana, ko obrnemo njen stranski rob v smeri proti severu.
 • z uskladitvijo linij (potek železnice, reke, ceste, itd.) ali objektov v pokrajini s tistimi na karti. Ta način rabimo, ko nimamo kompasa. Karto obračamo toliko časa, da se linije na karti in v naravi pokrijejo. 
 • s kompasom (najbolj točno):
  1. azimut nastavimo na 0°
  2. postavimo kompas v kot karte ali na črto, ki predstavlja poldnevnik karte
  3. karto s kompasom obračamo, dokler se smeri severa na vetrovnici in igli ne pokrijeta

Merjenje in preračunavanje razdalj

Zračno razdaljo med dvema točkama na karti lahko točno določimo tako, da izmerimo razdaljo med njima v mm ter jo pomnožimo z merilom karte. Dobljen rezultat delimo s 1000. Dobljena razdalja predstavlja razdaljo v m. (glej poglavje Karta)

Krive linije, na primer: vijugasta cesta, pa izmerimo s pomočjo ravnila, vrvice ali krivinomerja. Dobljeno razdaljo pa potem preračunamo v dejansko razdaljo enako kot pri ravnih linijah.

Uporaba pri hoji

Pri hoji po neznanem terenu imamo karto vedno pri roki. S pomočjo kompasa jo orientiramo. Obrnjena naj bo tako, da nam kaže teren pred nami. Iz katere preberemo podrobnosti (ceste, železnice, daljnovodi, križišča, vodotoki, močvirja, gozdi, polja, travniki, hiše in ostali objekti itd.), si jih zapomnimo in potem pri hoji ugotavljamo ali smo prišli do teh objektov ali ne. Upoštevajmo tudi dejstvo, da je v naravi kaj drugače kot je narisano na karti. To je odvisno od tega koliko stara je karta in kako podrobna je.

Pri hoji moramo:

 • poznati začetek in cilj poti
 • znati določiti smer gibanja na karti in v naravi. Pri tem moramo upoštevati tudi naklon zemljišča, prehodnost čez reke, ovire ipd.
 • poiskati najboljšo pot na karti
 • znati meriti prehojeno razdaljo preostale poti
 • znati določiti svoje stojišče na karti
 • primerjati karto s pokrajino in stojiščem - znati "brati karto"

Izračun naklona zemljišča

Upoštevajmo, da tam kjer so na karti plastnice bolj goste je večji naklon zemljišča. Naklon pa izračunamo s formulo:

E = 20 m 
i = 500 m 
N = naklon